Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO GWARANCJASMAKU.PL
1) O NAS
1. Właścicielem Gwarancjasmaku.pl jest Mirosław Hajduk zamieszkały w Istebnej, posiadający numer PESEL: 78072214111, adres do doręczeń: Jaworzynki 941, 43-476 Istebna, adres poczty elektronicznej: kontakt@gwarancjasmaku.pl oraz numer telefonu: 728554640 (dalej jako: „Usługodawca”).
2. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych Serwisu. Obok Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Usługobiorcy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które za pomocą Serwisu Internetowego mogą korzystać z dostarczanych przez Serwis Usług Elektronicznych.
2) DEFINICJE
1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a. BLOG - Usługa Elektroniczna, na którą składają się artykuły, filmy kulinarne i inne informacje uporządkowane tematycznie, dostępna w Serwisie Internetowym i prowadzona przez Usługodawcę dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy.
b. DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
c. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
d. KONTO, KONTO USŁUGOBIORCY – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę.
e. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym
f. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
g. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, GWARANCJASMAKU.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://gwarancjasmaku.pl.
h. TREŚCI – materiały, zdjęcia, teksty oraz przepisy kulinarne dostępne w Serwisie Internetowym.
i. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
j. USŁUGOBIORCA, KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
k. USŁUGODAWCA – Mirosław Hajduk zamieszkały w Istebnej, posiadający numer PESEL: 78072214111, adres do doręczeń: Jaworzynki 941, 43-476 Istebna, adres poczty elektronicznej: kontakt@gwarancjasmaku.pl oraz numer telefonu: 728554640.
l. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
m. WYSZUKIWARKA – nieodpłatna Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Usługobiorców wyszukiwarka znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie treści zamieszczonych w Serwisie Internetowym.
3) O SERWISIE GWARANCJASMAKU.PL
1. Gwarancjasmaku.pl jest portalem, którego celem jest inspirowanie oraz dzielenie się wiedzą na temat gotowania.
§
2. Za pomocą Serwisu Internetowego nie ma możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży.
3. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie i
obowiązany jest je świadczyć bez wad.
4) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi
obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej
Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania
danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze
bezprawnym.
2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się
Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do
Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 57.0
i wyższej (stabilnej) lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej (stabilnej), Safari w wersji 11.0 i wyższej
(stabilnej), Opera w wersji 49.0 i wyższej (stabilnej), Microsoft Edge w wersji 15.0 i wyższej, Google Chrome
w wersji 63.0. i wyższej (stabilnej); (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików
Cookies oraz obsługi Javascript.
3. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002
r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane
dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez
usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie
otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze
danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
5) USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE
1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
a. Blog
b. Konto
c. Newsletter
d. Wyszukiwarka
3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach
Serwisu Internetowego.
4. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.
5. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorców jest bezpłatne.
6. Blog jest dostępny dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy. Korzystanie z Bloga jest nieodpłatne
i następuje po przejściu do odpowiednich zakładek Serwisu: „ Artykuły i Porady” oraz „Filmy kulinarne”.
Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Bloga
poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.
7. Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne i nie wymaga utworzenia Konta.
8. Zapisanie się na Newsletter następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Serwisu
Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i
kliknięciu pola akcji. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego
checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na
Newsletter.
9. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji
z Newslettera) poprzez skorzystanie z odpowiednej opcji dostępnej odpowiednio w wiadomości
otrzymywanej w ramach Newslettera lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w
szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@gwarancjasmaku.pl lub pisemnie
na adres: Jaworzynki 941, 43-476 Istebna.
10. Korzystanie z Wyszukiwarki rozpoczyna się z momentem przejścia do odpowiedniej zakładki dostępnej w
Serwisie Internetowym, wpisaniu wyszukiwanej frazy i kliknięciu pola „Gotuj”.
11. Skorzystanie z Wyszukiwarki ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej.
§
6) WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA USŁUGOBIORCY
1. Korzystanie z Konta Usługobiorcy możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez
Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji oraz (2) kliknięciu pola ”Załóż nowe konto” oraz (3)
kliknięciu w link aktywacyjny przesłany na wskazany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej– w tym
momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Konta pomiędzy Administratorem i Usługobiorcą. W
formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: nazwa
użytkownika, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
2. Usługa Elektroniczna Konto Usługobiorcy świadczona jest przez czas nieoznaczony i nieodpłatnie.
Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta)
poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora, na przykład za pośrednictwem formularza
kontaktowego, poczty elektronicznej na adres: kontakt@gwarancjasmaku.pl.
3. W ramach utworzonego Konta Użytkownik ma wgląd między innymi do dodanych przez siebie przepisów i
składników.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Użytkownika, gdy Użytkownik mimo wezwania ze
strony Usługodawcy z podaniem przyczyny, narusza niniejszy Regulamin poprzez bezprawne
wykorzystywanie Serwisu.
5. Zawieszenie Konta Użytkownika może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub
nieokreślony. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe dokonywanie nowych Zamówień. W czasie
zawieszenia Konta Użytkownik obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego
zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę.
Usługodawca odwiesza Konto niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zawieszenia, nie później niż w
terminie 5 Dni Roboczych.
6. Usługodawca w przypadku zawieszenia Konta trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania
przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o korzystanie z Konta z 7
dniowym terminem wypowiedzenia.
7. Jedną z możliwości Konta w Serwisie Internetowym jest zamieszczenie Treści, które następnie będą
widoczne w Serwisie Internetowym dla wszystkich odwiedzających Serwis. Zamieszczenie Treści możliwe
jest poprzez skorzystanie z formularza dostępnego na stronie Serwisu Internetowego – jego wypełnienie
możliwe jest jedynie po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie. W zależności od rodzaju Treści
wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe i kliknięcie pola akcji. Treść,
w tym przepis kulinarny zostaje zamieszczony w Serwisie Internetowym w terminie 24 godzin od kliknięcia
pola akcji.
8. Usługobiorca zamieszczający Przepis obowiązany jest zamieszczać w Serwisie Internetowym jedynie
informacje prawdziwe, rzetelne i nie wprowadzające w błąd.
9. Usługobiorca zamieszczający Treści obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym,
jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących Serwisu.
Zamieszczenie Treści nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób
trzecich. Treści powinny odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Usługobiorcy. Treści, jego przedmiot powinny
być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr
osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób
trzecich. Załącznik numer 1 do Regulaminu wymienia przedmioty i usługi, które nie mogą być przedmiotem
zamieszczonych Treści w ramach Serwisu internetowego lub w stosunku, do których wprowadza się
stosowne ograniczenia, co nie narusza przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w zakresie w jakim
te przepisy wprowadzają dodatkowe ograniczenia lub zakazy.
10. Usługobiorca obowiązany jest do zamieszczenia Treści w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Treści
oraz w języku polskim.
11. Usługobiorca obowiązany jest do nie zamieszczania w ramach Treści (w tym także poprzez zdjęcia) treści
bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych
zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także
adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich Serwisów Internetowych.
7) KOMENTARZE W SERWISIE INTERNETOWYM
1. Usługodawca udostępnia za pomocą Serwisu możliwość komentowania przez Usługobiorców Treści
dostępnych w Serwisie. W ramach tej funkcjonalności Usługobiorca może wystawić swój subiektywny
§
komentarz dotyczący danej Treści lub innego komentarza dostępnego w Serwisie. Możliwość
komentowania zamieszczonych na stronie treści dostępna jest dla każdego Klienta, bez konieczności
posiadania konta.
2. Usługobiorca zamieszczający swój komentarz obowiązany jest do korzystania z niego w sposób zgodny z
prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i
własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorcę
zamieszczającego komentarz obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
wulgaryzmów oraz treści naruszających dobra osobiste.
3. W przypadku bezprawnych komentarzy lub komentarzy naruszających dobra osobiste danych osób
Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia takich komentarzy, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
8) KONTAKT Z NAMI
Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest formularz kontaktowy na stronie Serwisu,
poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@gwarancjasmaku.pl) oraz poczta tradycyjna Jaworzynki 941, 43-476
Istebna, za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z
Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem
sposoby.
9) REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH
12. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca może
złożyć na przykład za pomocą formularza kontaktowego na stronie Serwisu, pocztą elektroniczną (email:
kontakt@gwarancjasmaku.pl) oraz pocztą tradycyjną Jaworzynki 941, 43-476 Istebna .
13. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu
reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądanie Usługobiorcy; oraz
(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez
Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na
skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
14. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia jej złożenia.
10) ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW
1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami i
zawieranych przez nich umów na odległość z Usługodawcą.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów
(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który
został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę
utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub
wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu; (3) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem
umowy o prenumeratę; (4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Z zastrzeżeniem pkt. 10.2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14
dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem
wyjątku o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem.
4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
5. Oświadczenia kierowane do Usługodawcy związane z realizacją prawa odstąpienia od umowy można
kierować zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w pkt. 8 Regulaminu.
11) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA
ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
§
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych
procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego
polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2)
wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
(więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności
gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub
organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod
adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia
czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu
rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi
dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego
zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług
(więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
12) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami.
2. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie
Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie
takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia. Usunięcie Konta powoduje jednocześnie usunięcie z
Serwisu Internetowego treści wstawionych przez tego Usługobiorcę.
3. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z
Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie
takiego Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają
poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
5. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody
i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw
technicznych.
13) PRAWA AUTORSKIE
1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego
poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach
należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa
Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi
Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
14) POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych - w zakresie, w
jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
a. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np.
świadczenie Usługi Elektronicznej) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały
zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca
został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni
§
kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała
wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący
konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
b. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy
ciągłe (np. umowa sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych
Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w
szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia
oraz zawarte, realizowane lub wykonane takiej umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach
Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt bezpośrednio z Państwa opiekunem
lub korzystając z danych podanych na wstępie.
Zapraszamy do współpracy,
Zespół Gwarancjasmaku.pl
§
15) ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO REGULAMINU – OGRANICZENIA PRZEDMIOTU
ZAMIESZCZANYCH TREŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM
Niniejszy załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego wymienia przedmioty i usługi, które nie mogą być
przedmiotem zamieszczanych materiałów w ramach Serwisu internetowego lub w stosunku, do których
wprowadza się stosowne ograniczenia, co nie narusza przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w zakresie
w jakim te przepisy wprowadzają dodatkowe ograniczenia lub zakazy.
Przedmiotem zamieszczanych Treści w Serwisie Internetowym nie mogą być:
• Przedmioty, usługi lub zdjęcia (także w postaci cyfrowej) zawierające treści erotyczne lub pornograficzne,
szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z
udziałem zwierząt;
• Przedmioty lub zdjęcia (także w postaci cyfrowej) zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic
narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
• Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, dopalacze, a także inne substancje, które
przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi
substancjami i środkami jest prawnie zakazany;
• Przedmioty, utwory, treści lub programy naruszające prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej osób
trzecich;
• Materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. fajerwerki, kapiszony, świece dymne);
• Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, a także tytoń nieprzetworzony;
• Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako
forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie
materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej. Zakaz obejmuje również kryptowaluty (np. bitcoin, litecoin,
dogecoin itp.) oraz usługi i produkty z nimi związane;
• Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza;
• Organy ludzkie lub zwierzęce;
• Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych
w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w
sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;
• Broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz
miotacze gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony
przepisami prawa;
• Psy i koty, wprowadzane do obrotu poza miejscami ich chowu lub hodowli oraz zwierzęta nie posiadające rodowodu
lub metryki.
§
16) WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO
USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
_____________________________________________________________
[w tym miejscu należy wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy
oraz, o ile jest dostępny adres e-mail]
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu
następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.
GWARANCJASMAKU.PL